ಅಖಂಡದೀಪ

ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ
ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ತ್ರಿಿಕೋನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆ ತ್ರಿಿಕೋನಾಕಾರಕ್ಕೆ ಚಂದನ, ಹೂವು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ದೀಪದ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ನವರಾತ್ರಿಿ ವ್ರತವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಾರ್ಥನೆಯನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಅಖಂಡದೀಪ