ಈಶ್ವರೀ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತಗೊಳಿಸುವ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ - ರಂಗೋಲಿ

ದಸರಾದಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ
ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ದೇವಿಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ
 ಬಣ್ಣಗಳು : ೧ - ಬಿಳಿ,  ೨ - ನೀಲಿ, ೩ - ಕೇಸರಿ,  ೪ - ಹಳದಿ
(ಆಧಾರ : ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಲೆ’ ಈ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಿರುಗ್ರಂಥ ‘ದೇವತೆ ಗಳ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳು’)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಈಶ್ವರೀ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತಗೊಳಿಸುವ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ - ರಂಗೋಲಿ