ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ದೇವಿತತ್ತ್ವ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇವಿ ಪೂಜೆಯ ಮೊದಲು, ಹಾಗೆಯೇ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ದೇವಿತತ್ತ್ವ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ