ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರಾದ ಡಾ. ತಾವಡೆ ಪೂರೈಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ದಳದಿಂದ ಅಕಮ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆ

ದೈನಿಕ ಲೋಕಮತ್ ೩.೯.೨೦೧೬
ದೈನಿಕ ಪುಣ್ಯನಗರಿ
ದೈನಿಕ ಪುಡಾರಿ ೩.೯.೨೦೧೬
ದೈನಿಕ ಸಕಾಳ ೩.೯.೨೦೧೬
ದೈನಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಮ್ಸ್

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರಾದ ಡಾ. ತಾವಡೆ ಪೂರೈಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ದಳದಿಂದ ಅಕಮ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆ