ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದತ್ತನ ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವ

‘ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ’ ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ದರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದತ್ತನ ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವ