ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಕೀರ್ತಿರ್ಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ತುಷ್ಟಿರೇವ ಚ
ಶ್ರುತಿರ್ಬಲಂ ಸ್ಮ ೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾರೋಗ್ಯಜಯಾದಿಕಾಃ ॥
ದೇವತಾಶಕ್ತಯಸ್ಸರ್ವಾಸ್ತತ್ತದ್ದೇವಾಂಶಗಾ ನೃಪ
ಮಹಾಲಕ್ಷಿ ್ಮೀಮುಪಾಸಂತೇ ತಸ್ಯಾಃ ಕಿಂಕರ್ಯ ಏವ ತಾಃ ॥
- ಭಾರ್ಗವಸಂಹಿತಾ

ಅರ್ಥ : ಕೀರ್ತಿ, ಮತಿ, ದ್ಯುತಿ (ಪ್ರಕಾಶ), ಪುಷ್ಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ತುಷ್ಟಿ, ಶುೃತಿ, ಸ್ಮ ೃತಿ, ಬಲ, ಮೇಧಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ದಾಸಿಯರಂತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ