ದಸರಾದಂದು ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಕಾರಣಗಳು

ಅ. ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ಗುಣ
ತೇಜೋಲಹರಿಗಳುಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ 
 ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಗುಣ ತೇಜೋಲಹರಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಂದಾರದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತೇಜತತ್ತ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಲಹರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತೇಜೋಲಹರಿಗಳು ಇಚ್ಛಾ-ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಆ. ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಸೂರ್ಯನಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ತೇಜತತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುತ್ತದೆ
ಇತರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತೇಜತತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದರೂ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 ಇ. ಎಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ತೇಜೋಲಹರಿಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಈ. ‘ಚಿನ್ನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪ’ವೆಂದು ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಕಾರಣ 
ಹೇಗೆ ‘ಚಿನ್ನ’ದ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ತೇಜತತ್ತ್ವದ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಶಾತ್ಮಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ತೇಜತತ್ತ್ವದ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಚಿನ್ನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪ’ ವೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಸರಾ ಮತ್ತು ಮಂದಾರ ಎಲೆಗಳು
 ಅ. ದಸರಾದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೈವೀ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ : ದಸರಾದ ದಿನವು ಮೂರುವರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲದಿಂದ ದೈವೀ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆ. ದಸರಾದಂದು ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೇಜತತ್ತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಇ. ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ‘ವಿಜಯದ ದಿನ’ವೆಂದು ಆನಂದೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾವು ‘ವಿಜಯದ ದಿನ’ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಮಂದಾರದ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂದೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಸರಾದಂದು ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸೌಜನ್ಯತೆ, ಸಮೃದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.’
- ಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲೋಟಲೀಕರ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋವಾ. ಮಾಘ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾ, ಕಲಿಯುಗ ವರ್ಷ ೫೧೧೪ (೨೭.೨.೨೦೧೩) (ಆಧಾರ : ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥ ‘ಹಬ್ಬ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳು’)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ದಸರಾದಂದು ಮಂದಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಕಾರಣಗಳು