ವಾಮನ ಜಯಂತಿ

 
ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ  
 (೧೩..೨೦೧೬)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ವಾಮನ ಜಯಂತಿ