ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ
(೧೧.೧೦.೨೦೧೬)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ