ಹಿಂದೂಗಳು ‘ಹಿಂದುತ್ವ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು; ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. - ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮುಂಬಯಿ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಿಂದೂಗಳು ‘ಹಿಂದುತ್ವ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು; ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. - ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮುಂಬಯಿ.