ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ (ದಿನಾಂಕ : ೧೫.೯.೨೦೧೬)

ತಿಥಿ : ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ
ಉದ್ದೇಶ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಗತವೈಭವದ ಪುನರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ : ಈ ವ್ರತದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದು ಶೇಷ ಮತ್ತು ಯಮುನೆಯು ಉಪ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ರತದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅನಂತನ ದಾರವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಅದು ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅನಂತನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆಯ ದಾರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ದಾರವನ್ನು ಯಜಮಾನನ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ದಶಿಯು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ರತದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ (ದಿನಾಂಕ : ೧೫.೯.೨೦೧೬)