ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯವೆಂದು ಕೈಗೆ (ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ) ಕಟ್ಟುವ ದಾರವನ್ನು ‘ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆವು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದರು ?’ ಇದಕ್ಕನುಸಾರ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ (ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ) ಕಟ್ಟುವ ಕಾಲಾವಧಿ


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯವೆಂದು ಕೈಗೆ (ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ) ಕಟ್ಟುವ ದಾರವನ್ನು ‘ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆವು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದರು ?’ ಇದಕ್ಕನುಸಾರ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ (ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ) ಕಟ್ಟುವ ಕಾಲಾವಧಿ