ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ : ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಡೆಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ಯವಾದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡದೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !