ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?

. ಆರತಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ?
ದೇವಿಯ ತತ್ತ್ವ, ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವವು ತಾರಕ-ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆರತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತ ಮಾಡುವ, ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ತತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕಟ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು.
. ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ?
ದೇವಿಯ ತತ್ತ್ವವು ಶಕ್ತಿತತ್ತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಲಹರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು.

. ದೇವಿಗೆ ಏಕಾರತಿಯಿಂದ 
ಬೆಳಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಪಂಚಾರತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಬೇಕೋ ?
ಇದು ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡು ವವರ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
. ಪಂಚಾರತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವುದು : ಪಂಚಾರತಿಯು ಅನೇಕತೆಯ, ಅಂದರೆ ಚಂಚಲ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ವವನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದರೆ (ಶೇ. ೫೦ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವವರು) ಅವನು ದೇವಿಗೆ ಪಂಚಾರತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಬೇಕು.
. ಏಕಾರತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವುದು : ಏಕಾರತಿಯು ಏಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಭಾವವಿರುವ ಮತ್ತು ಶೇ. ೫೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವ ಸಾಧಕರು ದೇವಿಗೆ ಏಕಾರತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಬೇಕು.
. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವುದು : ಶೇ. ೭೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟವಿರುವ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲೇ ದೇವಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಏಕತೆಯ ಸ್ಥಿರಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
೧ ಊ ೪. ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ? : ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. - ಓರ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸ (ಪೂ.) ಸೌ. ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ೨೨..೨೦೦೫, ರಾತ್ರಿ ೮.೧೬)
(ದೇವತೆಯ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸನಾತನದ ಕಿರುಗ್ರಂಥ ‘ಆರತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?’ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?