ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಜಯಂತಿ

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯ (.೧೦.೨೦೧೬)
ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಜಯಂತಿ