ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ (೨೪.೮.೨೦೧೬)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ