ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ


 
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಭಾವ ದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆ ಯಿಂದ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ