ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವಿ ಹಿಂದೂ ಸಂತರು !
‘ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಂತರೇ ‘ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಭಾವ’ ಈ ಪದ ವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ‘ನಮ್ಮದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪಂಥ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.’ - (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು