ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಮಾರ್ಗ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ- (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಮಾರ್ಗ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ