ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

೮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವ ‘ಸನಾತನ ಪಂಚಾಂಗ, ‘ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ (ವಹಿ)’, ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ನೋಟ್‌ಬುಕ್, ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕರಪತ್ರಗಳು, ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಫಲಕಗಳು, ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿರುವ ಕರಪತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬರಹಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ