ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ !
- (ಪೂ.) ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ (೮.೨.೨೦೧೬)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !