ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಕೇವಲ ೧ ವಾರ ಬಾಕಿ

ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಒಂದು ರೀತಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಅವನ ಜಾತಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿರದೇ ಗುರುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಕೇವಲ ೧ ವಾರ ಬಾಕಿ