ಶಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಾರು : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಶಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಾರು : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.