ಇತರ ಪಂಥದವರು ಅವರ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನೊಳಗೆ ಏಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ?
- ಪ.ಪೂ. ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !