ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಶೇ. ೬೩ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಾ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ, ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ ಎಮ್.ಪಿ. ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)ನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ. ವಿವೇಕ ಭಾವೆ

 ಪ್ರಾ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ  (೭೧ ವರ್ಷ) (ಎಡಗಡೆ) ಇವರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ಡಾ. ಚಾರುದತ್ತ ಪಿಂಗಳೆ
 ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ ಎಮ್.ಪಿ. (೩೯ ವರ್ಷ) (ಬಲಗಡೆ) ಇವರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ನಂದಕುಮಾರ  ಜಾಧವ್
ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ. ವಿವೇಕ ಭಾವೆ (೫೨ ವರ್ಷ) (ಬಲಗಡೆ) ಇವರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ನಂದಕುಮಾರ  ಜಾಧವ್

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಶೇ. ೬೩ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಾ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ, ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ ಎಮ್.ಪಿ. ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)ನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ. ವಿವೇಕ ಭಾವೆ