ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಮಂತ್ರವು ದೊರಕಿದಾಗ ಗುರುಕೃಪೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯುಷ್ಯಪೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಮಂತ್ರವು ದೊರಕಿದಾಗ ಗುರುಕೃಪೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯುಷ್ಯಪೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !