ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಜಯಂತಿ (ಜುಲೈ ೨೩)

ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ !
ಎಂದು ಸಿಂಹಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ
ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಜಯಂತಿ (ಜುಲೈ ೨೩)