ಸದ್ಗುರು ಪದವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪೂ. ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ, ಪೂ. ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಹಾಗೂ ಪೂ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪೂ. ಸುಮನ ನಾಯಿಕ್, ಪೂ. ಸುಶೀಲಾ ಮೋದಿ, ಪೂ. ಅನಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ !ಸನಾತನದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯದ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಪೂ. (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ (ಬಲಗಡೆ)ರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂತರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪೂ. (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ (ಎಡಗಡೆ) ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳಪೂ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ (ಎಡಗಡೆ) ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೇ ಮಹಾರಾಜರು


ಪೂ. (ಸೌ.) ಸುಮನ ನಾಯಿಕ (ಎಡಗಡೆ) ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. (ಸೌ.) ಮಾಲಿನಿ ದೇಸಾಯಿಪೂ. (ಸೌ.) ಸುಶೀಲಾ ಮೋದಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. (ಡಾ.) ಚಾರುದತ್ತ ಪಿಂಗಳೆ


ಪೂ. ಅನಂತ (ತಾತ್ಯಾ) ಪಾಟೀಲ (ಬಲಗಡೆ) ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ರಮೇಶ ಗಡಕರಿ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸದ್ಗುರು ಪದವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪೂ. ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ, ಪೂ. ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಹಾಗೂ ಪೂ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪೂ. ಸುಮನ ನಾಯಿಕ್, ಪೂ. ಸುಶೀಲಾ ಮೋದಿ, ಪೂ. ಅನಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ !