ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಮ ಸಹಿತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿ, ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಮ ಸಹಿತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿ, ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.