ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ! - ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇರಣಾಸ್ಥಾನ


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ! - ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇರಣಾಸ್ಥಾನ