ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ (ಸಮಾಜ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ
. ‘ಸನಾತನ ಆಚಾರಧರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.’
. ಸದಾಚಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಯಾಗುತ್ತದೆ :ಧರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರು ತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರವೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಾಚಾರವು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗು ತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.’

. ‘ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯೂ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ.’
. ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವು ತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ :ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವು ತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಇವುಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಸಂಪನ್ನವಾಗಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇಶದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವು ದೂರವಿಲ್ಲ.’
ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ (ಸಮಾಜ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗುವ ಲಾಭಗಳು