ಭೋಜನವು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಕರ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವಾಗಿದೆ !


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಭೋಜನವು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಕರ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವಾಗಿದೆ !