ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರರ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರರ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.