ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

(ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಡಾಜಯಂತ ಬಾಳಾಜಿ ಆಠವಲೆ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಜ್ಞಾನದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೊರಕಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಮ ಶಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಜಯಂತ ಬಾಳಾಜಿ ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ