ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಇವರು ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂತರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆ !

ಪ.ಪೂ. ಗುರುದೇವರು ಹಾಗೂ ಯಶೋದಾ ಮಾತೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂತರ ಮುಖದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವಂತೆ ಘಟಿಸಲು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆನು.
- ಶ್ರೀ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ಬೆಂಗಳೂರು (೧.೭.೨೦೧೬)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಇವರು ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂತರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆ !