ಗುರುಪುತ್ರನೆಂಬ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವ ಶಿಷ್ಯನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧನಿದ್ದರೂ ಅವನ ಜಪ, ದೀಕ್ಷೆ, ವ್ರತ, ತಪಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪುತ್ರನೆಂಬ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವ ಶಿಷ್ಯನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧನಿದ್ದರೂ ಅವನ ಜಪ, ದೀಕ್ಷೆ, ವ್ರತ, ತಪಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.