ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಾಧಕಿ ಸೌ. ರಾಧಾ ಮಲ್ಯ (೫೭ ವರ್ಷ)

ಸೌ. ರಾಧಾ ಮಲ್ಯ ಇವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಪ್ರಭು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಾಧಕಿ ಸೌ. ರಾಧಾ ಮಲ್ಯ (೫೭ ವರ್ಷ)