ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ; ‘ಆದರೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು’, ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕಾಲವು ಕಠಿಣ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. - (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ