ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ, ಸಂತಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ, ಸದ್ಗುರುಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಭಾರತದ ಸಾಧಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಈ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಬಹುದು ! ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಕರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ ! - (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ, ಸಂತಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ, ಸದ್ಗುರುಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಭಾರತದ ಸಾಧಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ