ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ !No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ !