ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೊರಕಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. - (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !