ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಣ ಎಂದರೆ ಹರಿತಾದ ಖಡ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಣ ಎಂದರೆ ಹರಿತಾದ ಖಡ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.