‘ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ‘ವೇದಧರ್ಮ’ ಎಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೇದಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಧರ್ಮವು ‘ಸದ್ಗುರು’ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.’ - ಪ.ಪೂ. ಕಾಣೇ ಮಹಾರಾಜರು


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
‘ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ‘ವೇದಧರ್ಮ’ ಎಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೇದಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಧರ್ಮವು ‘ಸದ್ಗುರು’ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.’ - ಪ.ಪೂ. ಕಾಣೇ ಮಹಾರಾಜರು