ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಲಿದಾನ ದಿನ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ
(೧೧.೬.೨೦೧೬)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ 
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಲಿದಾನ ದಿನ