ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಕೇವಲ ೨ ವಾರ ಬಾಕಿ

ಮಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಮಧ್ಯಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ತೀವ್ರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ತೀವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಕೇವಲ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಕೇವಲ ೨ ವಾರ ಬಾಕಿ