ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಜರುಗಿದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಸಮಾರಂಭ !

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಒಂದು ಭಾವಮುದ್ರೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ
೧೧ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ.ಪೂ.ಗುರುದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ಡಾ. ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ
ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ (ಎಡದಿಂದ) ಸೌ. ಶ್ರೇಯಾ ಸಾನೆ, ಕು. ತೇಜಲ್ ಪಾತ್ರೀಕರ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಳೆ
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ.ಪೂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ವೆ ಗುರೂಜಿ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಜರುಗಿದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಸಮಾರಂಭ !