ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು !

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ !
ನವ ದೆಹಲಿ : ಜನಗಣತಿ ವಿಭಾಗವು ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗನುಸಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಜನ ಗಣತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಹೊಲ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಮಾವೇಶವಿರುತ್ತದೆ.
೧. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೭ ಕೋಟಿ ೨೨ ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬೭.೪೨ ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ೧೧ ಕೋಟಿ ೬೧ ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
೨. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೧ ಕೋಟಿ ೨ ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೭೨ ಕೋಟಿ ೮೯ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. ೬೦ ರಷ್ಟಿದೆ. 
೩. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಂತರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೯ ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಖ್ ಸಮಾಜವಿದೆ. ಅವರು ಶೇ. ೬೩ ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಶೇ. ೫೮.೯೫, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಶೇ. ೫೮.೦೯, ಬೌದ್ಧರು ಶೇ. ೫೬.೮೫ ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮದ ಶೇ. ೫೧.೫೦ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
೪. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ೨೦೦೧ ರಿಂದ ೨೦೧೧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೦೨ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರು ವವರು ಶೇ. ೬೦.೮೮ ರಷ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ೧೨೧.೦೨ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭೧.೮೯ ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು !