ಹೇ ಭಾರತಿ ಜಯ ಜನನಿ ! ದುಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನೇತಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು  ಇಂದು ಪುನಃ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದನಲಾಲ ಧಿಂಗ್ರಾ ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ! (ಸಾವರಕರ ಟೈಮ್ಸ, ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !