ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ : ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.೨೫ ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ದುಃಖ ಶೇ.೭೫ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಆನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರನೇ ಆನಂದಮಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಆನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !