ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲವೇಕೆ ? ಈಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಕೊಡುವರು ?

ವಿಹಿಂಪ ರಾಮಮಂದಿರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದಿಗೊತ್ತಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ವಿಹಿಂಪದ ನೇತೃತ್ವವು ಹೇಳಿದೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲವೇಕೆ ? ಈಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಕೊಡುವರು ?